รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  22 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.ให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ โดยรับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวช ดังนี้
   ๑.๑ สัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติ เพื่อทำประวัติ และรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยทุกรายและทำการ
         วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้ป่วย
   ๑.๒ ให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย และสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
   ๑.๓ ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล
   ๑.๔ ดำเนินการร่วมในงานสุขภาพจิตโรงเรียน และงานอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยค้นปัญหา
         สุขภาพจิต
   ๑.๕ ช่วยจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเพื่อส่งกลับภูมิลำเนา
   ๑.๖ จัดหาที่พักชั่วคราว หรือที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโดยส่งต่อสถานบริการสังคมอื่นๆ
   ๑.๗ เยี่ยมบ้าน ติดตามผู้ป่วยหรือญาติ หรือติดตามผลการรักษาหรือผลการให้ความช่วยเหลือ
   ๑.๘ นำผู้ป่วยเด็กไปโรงเรียนและรับกลับหอผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาในการไปโรงเรียน
   ๑.๙ วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินสถานภาพทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อพิจารณาให้ความ
         ช่วยเหลือ
   ๑.๑๐ พิจารณาสงเคราะห์ค่าครองชีพ ค่าพาหนะเครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ
  ๒. สนับสนุนบริการวิชาการ นิเทศงาน การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์

  ๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการสังคมสงเคราะห์จิตเวชกับแพทย์ประจำบ้าน

  ๔. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ของคณะฯ หรือ

  ๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน 

  • คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  20,090  บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
  • (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :