รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การตรวจวิเคราะห์ผลและการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ / การรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Authorization) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40  ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สามารถนำมายื่น ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ได้) 
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point 
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง internet และ Social media
  7. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
  8. มีจิตใจบริการ
  9. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
  10. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ specimen ที่ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการพิเศษ และการขอตรวจในใบขอตรวจกับในระบบ LIS
  2. เตรียม specimen, aliquot tube และแบ่ง serum แยกตามรายการตรวจวิเคราะห์
  3. จัดเก็บ primary tube ในวันที่รับผิดชอบงานเตรียมสิ่งส่งตรวจโดยใช้ระบบสารสนเทศ
  4. จัดเตรียมและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบที่รับผิดชอบ
  5. ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบ (ดูรายละเอียดแต่ละรายการทดสอบ)
  6. ดำเนินการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายใน (IQC) และแก้ปัญหาในรายการทดสอบที่รับผิดชอบ
  7. สรุปการควบคุมคุณภาพภายในของแต่ละการทดสอบทุกเดือน
  8. ดำเนินการตรวจิเคราะห์วัตถุทดสอบโครงการประมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (EQA)
  9. รับวัตถุทดสอบจากภายนอกองค์กร (EQA material) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการทดสอบลงบันทึกการรับ-การส่งผล-รับรายงานผล
  10. สรุปผลการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (EQA)
  11. การดำเนินการเก็บระบบคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ และรักษาระบบคุณภาพ
  12. การเก็บข้อมูล และทำส่งกระบวนการขอรับรองคุณภาพ (ทำเอกสารการขอรับรอง)
  13. รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Authrization)
  14. เตรียมน้ำยาและเครื่องมือ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
  3. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  6. การตรวจสุขภาพประจำปี
  7. ค่าทำงานล่วงเวลา
  8. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  10. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  11. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  12. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  13. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  15. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  16. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  17. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  18. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  20. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  21. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ