รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  4 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.       เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

  2.       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หากจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  3.       สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel และ PowerPoint ได้

  4.       สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

  5.       มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตบริการ มีทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  6.       สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น. และปฏิบัติงานนอกเวลาในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ได้

  7.       สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท ตามตารางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้

  8.       เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

  9.       หากมีประสบการณ์ในงานบริการ Counter Service หรือ Call Center หรือลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  งานให้บริการ Counter Service ของหน่วยงานในวันและเวลาทำการ (08.00–18.00 น.วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามตารางการปฏิบัติงานที่กำหนด)

  2.  งานบริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการ Counter Service ของหน่วยงาน

  3.  ประสานงานการให้บริการเพื่อให้การดำเนินงานของกองฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  4.  การบันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้                                                                                                        

  5.  งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.       พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2.       สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป

  3.       สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

  4.       สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.       คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 15,400.- บาท (ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)

  2.       หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ