รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

  ๓. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ด้าน SQL Data Query

  ๔. มีความรู้ ทักษะ การใช้งานโปรแกรม Tableau, Power BI หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล

  ๕. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านข้อมูลทั่วไป ระดับดี และสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นได้

  ๖. สามารถวิเคราะห์ปัญหา มอบหมายงาน และติดตามงานจากคณะทำงานได้ ทั้งกับบุคลากรภายใน-ภายนอกหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๗. มีความสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้นเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร สนใจการแก้ปัญหาที่ท้าทายเพื่อสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขับเคลื่อนองค์กร

  ๘. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๙. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของศูนย์ข้อมูลหอสมุดและคลังความรู้ฯ ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  ๒. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอธิบาย (Descriptive Analytics) ด้วยการใช้ Tableau Power BI และ SQL หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับบุคลากรภายใน-ภายนอกหน่วยงาน

  ๓. ให้บริการตามคำขอใช้ข้อมูล (Data Request) และคำขอพัฒนารายงานข้อมูล (Data Report) จากฝ่าย งาน ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

  ๔. ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

  ๕. ให้คำปรึกษาภายในหน่วยงาน ด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

  พิจารณาเป็นพิเศษ

  ๑. มีประสบการณ์พัฒนา Data Visualization/Dashboard ด้วยโปรแกรม Tableau Power BI หรือโปรแกรมที่คล้ายกัน

  ๒. มีความรู้ทางสถิติ

  ๓. มีประสบการณ์ทำงานด้านข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

  ๔. มี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำแหน่งงานที่สมัคร

  ๕. มีประสบการณ์หรือความสามารถเพิ่มเติมจากด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เช่น ด้านการพัฒนาโปรแกรมและการจัดการ (Software Engineering, Website Development, DevOps, MLOps) ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure, Virtualization, DataOps) ด้านการบริการจัดการโครงการ (Project Management) ด้านกฎหมาย (Law) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ สอบสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

  - คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔o บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :