รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ website การเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel Powerpoint Access) , Premiere Pro, Photoshop  ได้ในระดับดีมาก
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ภาระด้านงานบริการวิชาการ

  • วางแผนกระบวนการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ทางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้ภาคประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าพันธกิจด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย
   • เช่น การนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ การเขียนแผนปฏิบัติการ วางโครงร่าง (story board) แผนดำเนินการ  การแก้ไขและติดตามแผน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • จัดทำและกำหนดแผนการให้ความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ประจำเดือนของภาควิชาฯ เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา อาจารย์แพทย์ภายในภาควิชาฯ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตลอดจนบุคลากรอื่น ๆ และผู้สนใจ
   • เช่น ควบคุมดูแล จัดทำตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของภาคฯ การประสานงานต่าง ๆ ของการประชุม (เชิญวิทยาการ การจัดทำหนังสือต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) การประสานงานเพื่อบันทึกสะสมคะแนน CME credit
  • ดูแลรับผิดชอบในฐานะผู้จัดประชุม ตามแผนการให้ความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ประจำเดือนของภาคฯ ที่ตัดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมได้
   • เช่น การลงทะเบียน หารจัดในรูปแบบออนไลน์ รับผิดชอบในฐานะ Host ในการจัดประชุม
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบ วิธีการ และข้อกำหนด ของการของตำแหน่งวิชาการ
   • เช่น การติดตาม สอบถาม และประชาสัมพันธ์การขอตำแหน่งฯ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน

   

  ภาระด้านงานบริการวิชาการภาระงานด้านการประเมินผล รวบรวมข้อมูลและเก็บสถิติ

  • การประเมินผลงานการให้บริการความรู้ด้านวิชาการ
   • เช่น จัดทำแบบประเมินของผู้เข้าร่วมประชุม
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บสถิติงานบริการวิชาการ
   • เช่น การเก็บและติดตามรายเดือน การติดตามตัวชี้วัด ข้อมูลการบันทึกสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME)
  • รวบรวมข้อมูลและทำรายงานการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
   • เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ความก้าวหน้าของการพัฒนาบุคลากร
  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร3
   • เช่น จัดพิมพ์/เตรียมแบบประเมินฯ การติดตาม การตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง
  • สื่อสารประชาสัมพันธ์
   • งานประชุมที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ
  • จัดทำ/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการในลักษณะเดียวกัน

   

  ภาระงานด้านการเงิน

  • ควบคุม ดูแล ด้านการเบิกจ่ายเงินของพันธกิจบริการวิชาการ
   • เช่น ค่าตอบแทนต่าง ๆ  เงินสนับสนุนการผลิตสื่อฯ งานประชุม

   

  ภาระงานด้านโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานประจำ

  • ร่วมจัดงานประชุมของภาคฯ ตามที่ได้รับการร้องขอผ่านหัวหน้าพันธกิจ รวมถึงการสร้างแบบบันทึกข้อมูล  แบบประเมินผล  แบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น
  • บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสัญจรที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานง่านระหว่างผู้รับบริการ  ผู้จัดงาน ตลอดจนประสานความร่วมมือ และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

   

  ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • เช่น คุมสอบ OSCE, กิจกรรมทางสังคมของคณะฯ, งานธุรการด้านอื่น ๆ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                           - สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป  (กำหนดสอบวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)

                           - สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (กำหนดสอบวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)

                            - สอบสัมภาษณ์

                            - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :