รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว
  2. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการพัฒนานักศึกษา
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Google drive, Google form, Google sheet รวมไปถึงโปรแกรมออกแบบสื่อ เช่น Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustrator อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
   หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน    หรือ

                                             TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                            MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน    หรือ

                                            MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  1. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  2. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษา
  3. มีความสามารถในการจัดการแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการได้เป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และเวลาทำการได้
  8. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนานักศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำข้อมูล เอกสาร หนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ ในภาระงานและการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษา และเพื่อใช้ในติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ

  ๒. ช่วยศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็น รายงานและดำเนินการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินตามภาระหน้าที่ของกองกิจกรนักศึกษา

  ๓. สนับสนุนและส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำกับแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

  ๔. จัดทำแผน เขียนโครงการ บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

   ๕. ดำเนินการและประสานงานการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากรกองกิจการนักศึกษาได้ตามแผนงาน

  ๖. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในกิจกรรม/โครงการของกองกิจการนักศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้ง

  ๗. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรมทักษะด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :