รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  3. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓
  • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
  • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐
  • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐
  • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐
  • MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
  • MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖

         4. ผ่านการผลการประเมินคุณลักษณะของผู้สมัครงานเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (คะแนน Core-Value)

         5. มีทักษะในการจัดการข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ  ซึ่งหมายถึง การแสวงหา การจัดเก็บ การนำมาใช้ การประยุกต์  และการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสนเทศให้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลข่าวสารและผู้รับสาร

         6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

         7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

         8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้น และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานโดยทั่วไป มาตรฐานคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำ ประสานงาน รายงานหรือ แนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดการ/ประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ รวบรวม จัดทำข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

  - ประกันสังคม

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  - อื่นๆ

 • หมายเหตุ :
  ส่ง RESUME ที่ Email : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847 (คุณจิ๋ว)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :