รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่างชาติ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
  4. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

              คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

  พ.ศ. ๒๕๕๑

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

             

               ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ/ภาระงาน (Job Description) 

  1. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำเอกสารตอบรับเข้าศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำสถิติ ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อการนำเสนอและประกอบการตัดสินใจ
  4. บันทึกประวัติ โอนข้อมูลและเอกสารการสมัครของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่างชาติเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง
  5. ตอบคำถามและให้คำแนะนำด้านการสมัครแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
  6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
  7. พัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติตามความเหมาะสม
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             

  คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๔๔๐ บาท                                   

           

 • หมายเหตุ :
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กำหนดการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความมเหมาะสม
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad_edtech@mahidol.ac.th, LINE Official ID : @023taguh
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :