รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กุมภาพันธ์ 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 มิถุนายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  12 มิถุนายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  22 มิถุนายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Hazardous Waste, Environmental Toxicology, Water and Sanitation, Water Microbiology, Environmental Microbiology หรือ Environmental Economics
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                                                                         

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

  อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

  3.มีประสบการณ์ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Hazardous Waste, Environmental  Toxicology, Water

  and Sanitation, Water Microbiology, Environmental Microbiology หรือ Environmental Economics

  4.หากจบจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.อายุไม่เกิน 35 ปี

  6.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  6.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
  6.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  6.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  6.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ
  6.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  7.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  8.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  9.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานสอน
  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
  3. การวิจัย
  4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                              2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                          32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ               การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023458543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ