รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (ประจำโรงพยาบาล)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 มิถุนายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาอายุรศาสตร์ หรืออนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ หรืออนุสาขาอื่นๆ ของอายุรศาสตร์ หรือกำลังจะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมภายในเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติงาน  
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริการทางการแพทย์
  1.1 สามารถออกตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะทางอายุรกรรมทั่วไปที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคกระดูกพรุน 
  1.2 สามารถร่วมออกตรวจเพื่อดูแลผู้ป่วยนอกสูงอายุที่มีกลุ่มอาการกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric syndrome) ได้ เช่น ภาวะถดถอยทางความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน (functional decline), ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium), ภาวะเดินไม่มั่นคง (gait impairment), ภาวะหกล้ม (falls) หรือภาวะขาดสารอาหาร (malnutrition) เป็นต้น โดยมีอายุรแพทย์ผู้สูงอายุให้คำปรึกษา
  1.3 สามารถร่วมดูแลผู้ป่วยสูงอายุในหอผู้ป่วยในทีมีภาวะทางอายุรกรรมร่วมกับกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric syndrome) เช่น ภาวะถดถอยทางความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน (functional decline), ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium), ภาวะเดินไม่มั่นคง (gait impairment), ภาวะหกล้ม (falls) หรือ  ภาวะขาดสารอาหาร (malnutrition) เป็นต้น โดยมีอายุรแพทย์ผู้สูงอายุให้คำปรึกษา
  1.4 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุแบบสหสาขาวิชาชีพ เช่น Multidisciplinary conference, family meeting, palliative care conference เป็นต้น
  1.5 ติดตามผลการรักษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยตาม Model of care
  1.6 ติดตามผลความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
  2. งานวิจัย บริการวิชาการ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.1 ออกแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุตาม model of care ต่าง ๆ ของโครงการในยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ เช่น Transitional Co-Care (TCC) และ โครงการที่เกี่ยวข้อง
  2.2 ร่วมประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการของ FAST3 Initiative 3 Holistic Transitional care team : to facilitate transitional and intermediate care models
  2.3 ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุใน initiative ที่เกี่ยวข้อง
  2.4 มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยของหน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ  เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย เป็นผู้เก็บข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
  2.5 มีส่วนร่วมในโครงการงานอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุตามที่หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจัดขึ้น 
  2.6 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และจัดเตรียมข้อมูลรองรับการเยี่ยมสำรวจภายใน เช่น ประชุม, ติดตาม, รองรับการเยี่ยมสำรวจ และสรุปผลการเยี่ยมสำรวจ
  2.7 ประสานงานจัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการต่างๆ และ บุคคล/หน่วยงาน ภายนอกคณะ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนตามคุณวุฒิ
  2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด
  3. สิทธิสวัสดิการต่างๆตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :