รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤษภาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  22 พฤษภาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรหรือฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีทักษะในการประสานงานและ/หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวเลข
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ Internet ได้ดี
  6. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  7. สามารถทำงานเป็น Teamwork และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานจัดทำและบริหารจัดการ วิเคราะห์เชิงนโยบายของหลักสูตร  Certificate Diabetes Educator program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
  - วางแผนและออกแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และกิจกรรมของศิษย์เก่า)
  - จัดตารางการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรฯ
  - ประสานงานวิทยากรภายในและภายนอกคณะฯ และประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร
  - ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันสมทบ เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ดำเนินการพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิตหรือ ปริญญาโท ในอนาคต
  - ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรด้านอื่นๆ เช่น การเรียนรู้และพัฒนาจากหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
  2. งานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักสูตร Certificate Diabetes Educator program เช่น ลงข้อมูลทะเบียนนักศึกษาเก่าและใหม่ เก็บสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลของหลักสูตร เป็นต้น
  3. งานด้านการศึกษาต่อเนื่อง และการลงทะเบียนและต่ออายุรับใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะผู้ให้ความรู้เบาหวาน
  - ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ
  - รวบรวมและติดตามเอกสารและจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของผู้ลงทะเบียน
  - ร่วมตรวจสอบเอกสารและจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
  - ประสานงานระหว่างผู้ลงทะเบียนและคณะอนุกรรมการฯ
  - จัดเตรียมพิธีการมอบใบทะเบียนและเข็มวิทยฐานะฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประสานและร่วมกับศิษย์เก่า ในการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เป็น Successor ด้านเบาหวาน เช่น การเข้าร่วมหรือเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมหรืองานประชุมวิชาการด้านเบาหวาน การสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในด้านงานวิจัย / นวัตกรรมด้านเบาหวานต่อเนื่อง และการนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
  4. งานวิจัยด้านการศึกษา
  - งานวิจัยด้านการเรียนการสอน อาทิเช่น รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร ผลลัพธ์ของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ
  5. การจัดทำงานด้านประชุมวิชาการ กิจกรรม และโครงการของศูนย์เบาหวานฯ
  - โครงการจัดอบรมวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เบาหวานศิริราช เช่น การเสนอของบประมาณดำเนินงาน (ตรวจสอบรายละเอียดหัวข้อของบประมาณแต่ละโครง/กิจกรรมก่อนเสนอ)
  - วางแผนและจัดทำหัวข้อโครงการประชุมวิชาการ
  - ประสานงานกับวิทยากรภายในและภายนอกคณะฯ หัวข้อต่างๆ
  6. การประสานงานกับ IDF เพื่อให้ศูนย์เบาหวานศิริราชผ่านการรับรองจาก International Diabetes Federation (IDF) ต่อเนื่อง
  7. การพัฒนา ตรวจสอบ แปลเอกสาร และเผยแพร่ สื่อการสอนของ IDF และศูนย์เบาหวานศิริราช
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากงานการศึกษาระดับหลังปริญญา และศูนย์เบาหวานศิริราช

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ทักษะเฉพาะด้าน, ภาษาอังกฤษ
  ปฏิบัติ : Excel, Powerpoint
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ