รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาวิชกาารและหลักสูตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะ ICT ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 พฤษภาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤษภาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ในระดับดีขึ้นไป

  2. มีความละเอียดรอบคอบในการสื่อสาร สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม

  3. ทักษะการประสานงาน สามารถประสานงานกับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

  4. มีความสามารถในการวางแผนการทำงานประจำ และ/หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้

  5. หากมีประสบการณ์ด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฑุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และที่เกี่ยวข้อง

  2. ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา และการฝึกงานของนักศึกษา

  3. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ

  4. ปฏิบัติงานการจัดทำ ดำเนินการโครงการประจำปีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประสานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ

  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

  2. สอบข้อเขียน

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร

  2. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการเป็นไปตามมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ