รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิตามที่ระบุในลักษณะงาน (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Graphic
  5. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานสูง
  7. สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. มีทัศนคติในการทำงานแบบเชิงรุก
  9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านบริหารจัดการหลักสูตร ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขา หากจบด้านการศึกษา, คณิตศาสตร์, สถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกของคณะตามเกณฑ์ AUN-QA
  2. สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เช่น จัดทำสื่อการสอน, การประชาสัมพันธ์, e-learning, e-survey, e-meeting
  3. ติดต่อประสานงาน เช่น ประสานงานกับคู่ความร่วมมือ, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร, ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา, ศิษย์เก่า อาจารย์, นายจ้าง, จัดกิจกรรม Soft Skill
  4. ปฏิบัติงานด้านทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ, แปลเอกสาร, เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม, ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุมด้านการศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้านสารสนเทศ 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  1. พัฒนาและเชื่อมโยงฐานระบบข้อมูลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงตรวจสอบ / อัพเดทข้อมูลด้านการศึกษากับระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เช่น SiCMS, GRAD-MIS, Rexx  เป็นต้น
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการรายงานผลของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เช่น MUKPI, SiKPI, BI-BPS, QA ในรูปแบบ Dashboard ต่างๆ
  3. บริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับหลักสูตรระดับหลังปริญญา
  4. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (www.sirirajgrad.com) และข้อมูลศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้านพัฒนาหลักสูตร 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
  1. บริหารจัดการและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เช่น การจัดทําหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การติดตามข้อมูลในระบบ CHECO เป็นต้น
  2. บริหารจัดการโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกำกับดูแลสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  3. บริหารจัดการโครงการด้านศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ทักษะเฉพาะด้าน, ภาษาอังกฤษ
  ปฏิบัติ : Excel, Powerpoint
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ