รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์บริหารงานด้านการจัดซื้อจัดหาพัสดุในองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์บริหารงานด้านการจัดซื้อจัดหาพัสดุในองค์กร หรือ บริหารและควบคุมสินทรัพย์ขององค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนอง นโยบายการบริหารงานของคณะฯ
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
  • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงานการเรียนรู้งาน และรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ลักษณะงานด้านการบริหาร

      1.1 วางแผนการพัฒนางานด้านการพัสดุด้วยระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ของฝ่ายการพัสดุ

      1.2 กำหนดกระบวนการในการควบคุมและดูแลสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุ การจำหน่ายของเจ้าหน้าที่

      1.3 พัฒนาระบบการควบคุมสินทรัพย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      1.4 ติดตาม รายงานผลการควบคุมสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  2. ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติในด้านงานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

      2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานพัฒนาและดูแลทรัพย์สิน

      2.2 ควบคุมดูแลการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน การตัดบัญชีทะเบียนของคณะฯ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

      2.3 จัดทำแผนการการตรวจสอบพัสดุประจำปีของฝ่ายการพัสดุให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

      2.4 ควบคุมดูแลงานด้านการจำหน่ายพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของคณะฯให้เป็นไปตามข้อข้อบังคับและระเบียบที่          เกี่ยวข้อง                   

      2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติด้านการควบคุม การจำหน่าย การปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมสะสมประจำเดือน/ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนงาน

      2.6 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ในด้านการควบคุม การจำหน่าย

      2.7 จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินของคณะฯ

      2.8 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของฝ่ายการพัสดุ ด้วยระบบสารสนเทศ

      2.9 จัดทำผลประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสัมภาษณ์

  หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจาก คุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น และคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน (เจรจาต่อรอง)
  • เงินประจำตำแหน่งบริหาร

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  waritsara.sai@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :