รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  17 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น MS - Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานด้าน IT และ/หรือการบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  6. มีใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
  7. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  8. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  9. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารโครงการ MUIT Training /กิจกรรมพิเศษ ภายใต้พันธกิจของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. การวางแผนวิเคราะห์งานและกาหนด Action Plan ในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลโครงการ MUIT Training และกิจกรรมพิเศษ
  3. การสร้างกลไกในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและโครงการ MUIT Training และกิจกรรมพิเศษของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินงาน
  4. การจัดทำเอกสารเสนออนุมัติโครงการ วางแผนการจัดประชุม/ทีมงาน สรุปรายงานการประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
  5. ประสานงานกับผู้บริหารและทีมงานฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป
  3. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
  2. ประกันสังคม
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)
  7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว  
  8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  9. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ
  10. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  11. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย
  12. เงินชดเชย
  13. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)
  14. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  15. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  16. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  17. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6039 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :