รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (Center for Documentation and Revitalization of Endangered Languages)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  Center for Documentation and Revitalization of Endangered Languages. Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  3. If you have experience working in operational research or participatory research in the fields of language, culture, education, or in contexts involving ethnic groups or multicultural groups. will receive special consideration
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป:

  1. ไม่จำกัดอายุ

  2.  ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี 3)

  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications):

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา พหุวัฒนธรรม คติชนวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำเร็จการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ หรือสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับพันธะกิจของศูนย์ 
  2. มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS หรือฐานข้อมูลวารสารสากลตามประกาศที่ ก.พ.อ. ให้การรับรอง จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้น
  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี-ดีมาก โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับวิชาการได้ โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี

  IELTS (Academic Module)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า           6        คะแนน

  TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         79        คะแนน

  TOEFL- ITP                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า       550        คะแนน

  TOEFL- CBT                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า       213        คะแนน

  MU GRAD TEST                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         80        คะแนน

  MU GRAD PLUS                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า          90       คะแนน

  กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้

         4. หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือ

             กลุ่มพหุวัฒนธรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

        5. ควรมีทักษะที่ส่งเสริมการทำงาน ได้แก่ ทักษะการทำงานภาคสนาม การทำงานร่วมกับนักวิจัยชุมชน/กลุ่มชาติพันธุ์ และสามารถทำงานในภาวะเร่งด่วน ล่วงเวลา

            และทำงานในวันหยุดได้

  Position                  Senior Researcher, 1 position

  Affiliation                Center for Documentation and Revitalization of Endangered Languages, Research Institute for Languages and Cultures of Asia,

                                   Mahidol University

  Qualifications

  General qualifications

  1. No age limit

  2. No gender limit (a Thai male applicant must have completed their military duties or completed their year 3 of Reserve Officer Training Corps training)

  3. Applicant has never been sentenced to imprisonment for a crime.

  Required qualifications

  1. Applicant must hold a doctoral degree linguistics Cultural studies, multiculturalism, folklore, sociology and anthropology. Graduated with a degree in Education. or other humanities or social sciences with expertise that matches the center's mission. 

         2.  Applicant must have   at least 1 published research article or academic article in an international database such as SCOPUS or an

              international journal database as announced by the Office of the Higher Education Commission.

         3.  Applicant must have qualified English language skills, which can be declared through successful results in the following schemes:

  - IELTS (Academic module)       :    6     or higher

  - TOEFL IBT (Internet based)     :  79     or higher

  - TOEFL ITP                               : 550     or higher

  - TOEFL CBT                             : 213     or higher

  - MU GRAD Test                        :   80    or higher

  - MU GRAD PLUS                       :   90    or higher

  Please note that the results declared must be within 2 years from the application closure date. If proof of English language proficiency is not declared, the university will not consider the submitted application.

  Remark: If an applicant has completed their doctoral studies or higher with proof of English language proficiency submitted when enrolling in the degree program, the same proof can be used for this application. If an applicant has completed their doctoral studies in English in a country where English is an official language, declaring English language proficiency can be exempted.

          4. If you have experience working in operational research or participatory research in the fields of language, culture, education, or in contexts

             involving ethnic groups or multicultural groups. will receive special consideration

          5. Should have skills that promote work, including field work skills. Working with community/ethnic researchers and able to work in urgent

              situations Can work overtime and work on holidays.

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

  เอเชียในส่วนของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต และงานอื่นของสถาบันฯ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ดำเนินงานภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ดำเนินการวิจัย ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันฯ โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยที่ปรึกษาหรือนักวิจัยท่านอื่นภายในสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก
  2. พัฒนาโครงการและเสนอขอทุน/งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรืองานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของศูนย์และสถาบันฯ
  3. บริหารจัดการโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
  4. ผลิตบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ โดยสม่ำเสมอ
  5. ฝึกอบรม บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยทั้งในระหว่างการวิจัยและเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

  Work description

  Conduct research work that is consistent with the goals or missions of the Asian Language and Culture Research Institute. As for the Center for Studying and Revitalizing Language and Culture in Crisis and other work of the institute Present research results in the form of internationally published articles. Operate under supervision only if necessary. and perform other duties as assigned

  1. Conduct research, study, test, collect, analyze data and prepare research reports that promote the potential of ethnic groups in Thailand or research that is consistent with the goals or mission of the institute. You can do this by yourself or in collaboration  with a consultant researcher or other researchers within the institute. and external agencies.
  2. Develop projects and propose requests for funding/research budgets from supporting agencies in the country and abroad. To carry out work-related research or research that is consistent with the goals or missions of the center and institute.
  3. Manage research projects with efficiency and transparency.
  4. Produce research articles or academic articles for publication in international and national journals on a regular basis.
  5. Training, academic services Transfer knowledge and develop innovations gained from research both during and after research is completed. or according to assigned duties.
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก:

  1. พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และจดหมายแสดงความตั้งใจในการสมัครงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ (Letter of statement/ Statement of purpose)
  2. การสอบข้อเขียน
  3. การสอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ : คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารสมัครงานในระบบ e-Recruitment Online  เพื่อมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

  *ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น pdf file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

   

  Selection criteria:

  1. Consider those eligible for preliminary selection from the application. personal record Work history and a letter expressing intent to apply for a job in Thai and English Length not exceeding 1000  words ( Letter of statement / Statement of purpose )

  2. Written examination

  3. Interview

  Note: The screening committee will evaluate applicants preliminarily based on the qualifications stated in the job application documents submitted through the e-Recruitment Online system, in order to be eligible for further selection examination.

  *Applicants who complete out the application form online via e-Recruitment must verify all of the attached documents (certified true copy) in PDF format and must be certified and correct. Applications lacking supporting documents will not be considered.

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  คุณวุฒิปริญญาเอก 41,000 บาท  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  • กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ
  • โครงการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานจัดเพิ่มเติม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  Salary rate

              The rate for a doctoral degree holder is 41,000 baht. The successful candidate’s prior academic experience directly related to the position may qualify for a supplement to the base salary.

  Welfare and other benefits

  • Social Security Fund and Worker’s Compensation Fund
  • Various types of leave entitlements as per Mahidol University regulations.
  • Mahidol University Provident Fund
  • Medical Services from the University Staff Welfare Fund
  • Annual health check-up.
  • MU Flexible Benefit refers to an exclusive health benefit established by The University Staff Welfare Fund
  • Additional welfare projects organized by The University or Institute
  • Mahidol University Savings and Credit Co-Operative, Limited

   

   

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2800 2308-14 ต่อ 3207 ติดต่อ คุณชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ