รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย ( ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มพหุวัฒนธรรมต่างๆ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มพหุวัฒนธรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป:

  ๑ ไม่จำกัดอายุ

  ๒. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๓. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications):

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา พหุวัฒนธรรม คติชนวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำเร็จการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ หรือสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับพันธะกิจของศูนย์ 
  2. มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS หรือฐานข้อมูลวารสารสากลตามประกาศที่ ก.พ.อ. ให้การรับรอง จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน ดังนี้

   

                          IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๖          คะแนน

                          TOEFL IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๗๙        คะแนน

                          TOEFL- ITP                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๕๕๐     คะแนน

                          TOEFL- CBT                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๒๑๓     คะแนน

                          MU GRAD TEST                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๘๐        คะแนน

                          MU GRAD PLUS                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า                     ๙๐        คะแนน

  เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณีไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้แนบเอกสารตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือ

  2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

  3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งประเภทสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี

   

  1. หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มพหุวัฒนธรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ควรมีทักษะที่ส่งเสริมการทำงาน ได้แก่ ทักษะการทำงานภาคสนาม การทำงานร่วมกับนักวิจัยชุมชน/กลุ่มชาติพันธุ์ และสามารถทำงานในภาวะเร่งด่วน ล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในส่วนของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต และงานอื่นของสถาบันฯ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ดำเนินงานภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ๑ เนินการวิจัย ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันฯ โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยที่ปรึกษาหรือนักวิจัยท่านอื่นภายในสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก

  ๒ พัฒนาโครงการและเสนอขอทุน/งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรืองานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของศูนย์และสถาบันฯ

  ๓ บริหารจัดการโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

  ๔ ผลิตบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ โดยสม่ำเสมอ

  ๕ ฝึกอบรม บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยทั้งในระหว่างการวิจัยและเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑ พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และจดหมายแสดงความตั้งใจในการสมัครงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑,๐๐๐ คำ (Letter of statement/ Statement of purpose)

  ๒ การสอบข้อเขียน

  ๓ การสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ  

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก  ๔๑,๐๐๐ บาท (หากมีประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยสามารถใช้ปรับประสบการณ์ได้)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  โครงการสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดเพิ่มเติม

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

   

  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2800 2308-14 ต่อ 3207 ติดต่อ คุณชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :