รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาวิชาช่างที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  3. มีความรู้ ความสามารถในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา  ระบบเครื่องกลเติมอากาศ ระบบปั๊มสูบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงานควบคุมดูแล ตรวจสอบ และซ่อมแซมบำรุงรักษาได้
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  6. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  การจัดการน้ำเสีย

  1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักร ของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. ปฏิบัติงานทำความสะอาดระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
  3. ปฏิบัติงานแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักรของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น
  4. ปฏิบัติงานควบคุมการเปิดปิดระบบต่าง ๆ ของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  5. ปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสีย ไม่ให้มีเศษขยะตลอดเวลา
  6. ปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณทางและราวจับเดินบนบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีความสะอาดตลอดเวลา
  7. ปฏิบัติงานทำความสะอาดรางเวียร์ถังตกตะกอน เป็นประจำทุกเดือน
  8. ปฏิบัติงานทำเก็บขยะพร้อมทำความสะอาดเครื่องดักขยะอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน
  9. ปฏิบัติงานเก็บขนย้ายตะกอนจากลานตากตะกอนเพื่อเตรียมกำจัดต่อไป
  10. ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการภายในระบบบำบัดน้ำเสีย และคลินิกสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  การจัดการน้ำผิวดิน ระบบน้ำพุ และกังหันเติมอากาศ

  1. ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ การเก็บวัชพืช ปลาตาย และเศษขยะต่าง ๆ ตลอดเวลา ให้สะอาดตลอด
  2. ปฏิบัติงานเป็นตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ ได้แก่ กลิ่น และทางเคมี เบื้องต้นได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายน้ำเป็นประจำทุกเดือน
  3. ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย สาหร่ายบลูม ปลาตาย ด้วยวิธีทางชีวภาพ
  4. ปฏิบัติงานทำความสะอาดน้ำพุและกังหันเติมอากาศให้มีความสวยงามตลอดเวลา
  5. ปฏิบัติงานซ่อมแซมน้ำพุและกังหันเติมอากาศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

  การจัดการระบบระบายน้ำ

  1. ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดระบบระบายน้ำ ได้แก่ การเก็บวัชพืชและเศษขยะต่าง ๆ ให้สะอาดตลอดเวลา
  2. ปฏิบัติงานเปิด-ปิดสถานีสูบระบายน้ำฝน ได้แก่ สถานีสูบระบายน้ำฝนบริเวณอาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชลศาสตร์ 1 (ทิศเหนือ) และอาคารชลศาสตร์ 2 (ทิศใต้)
  3. ปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดกรณีฝนตก
  4. ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานีสูบระบายน้ำฝนทั้งหมด

  การจัดการระบบน้ำประปาและระบบดับเพลิง

  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบการรั่วไหลจากระบบท่อประปาทั้งหมด
  2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมท่อประปาที่เกิดความเสียหาย
  3. ปฏิบัติงานทำความสะอาดบ่อวาล์วประปาควบคุมการเปิดปิดน้ำประปา
  4. ปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานีสูบแรงดันน้ำประปา
  5. ปฏิบัติงานจดมิเตอร์ประปาของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เพื่อประกอบการแจ้งกองคลังเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานตรวจเช็คแรงดันหัวดับเพลิงทุกจุดร่วมกับงานจราจรและความปลอดภัย
  7. ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ระบบประปา บ่อวาล์วประปาตามที่ได้รับอนุมัติ

  ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานต่าง ๆ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
  2. ปฏิบัติงานพิเศษโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติทักษะวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414400 ต่อ 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :