รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (พัฒนาบุคลากร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  18 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-5
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา
  3. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
  4. มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
  5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point ) Google sheets , Google forms ได้เป็นอย่างดี
  7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีประสบการณ์ทำงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. หากเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานพัฒนาองค์กร งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม การลาเพื่อการพัฒนา
  2. รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  3. รับผิดชอบงานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
  4. รับผิดชอบงานสารบรรณของงานทรัพยากรบุคคล
  5. รับผิดชอบงานตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) ขอและต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work permit)
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  Email : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847 (คุณจิ๋ว)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ