รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การพัฒนาคุณภาพ การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี
  4. มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ TQA WFME และ AUNQA 
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำปีของภาควิชา
  2. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา (CPD)
  3. ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินการของภาควิชา และจัดทำนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารภาควิชาฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เช่น รายงานอุบัติการณ์ ตัวชี้วัดของภาควิชาตาม Logic Model แบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพัน เป็นต้น
  4. สนับสนุนการจัดการความรู้ในภาควิชา เช่น การจัด KM ภาควิชา และการสนับสนุนการทำเอกสารคุณภาพในภาควิชา
  5. ดำเนินการสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การติดตามแผน-ผล วิเคราะห์และรายงานความสำเร็จตามแผนต่อ ผู้บริหารภาควิชาฯ
  6. ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาฯ ติดตาม และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารภาควิชาฯ
  7. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับคณะฯ มหาวิทยาลัย และสมาคม/ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับการเตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เช่น การเยี่ยมสำรวจภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน AUNQA และ WFME
  8. ดำเนินการด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาควิชาฯ เช่น ห้องสมุด การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
  9. ดำเนินการประสานงานการจัด Interdepartmental Conference และ Medical Conference
  10. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สอบข้อเขียน : การพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
  สอบปฏิบัติ : การใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  สอบสัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ