รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้าน Data Center)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  26 ธันวาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  3. โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word , Excel , Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ เช่น โปรแกรมเขียน - อ่านแบบ รวมไปถึงการโต้ตอบ รับ - ส่ง Email
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับด้านระบบความปลอดภัย (CCTV , Access Control , Fire Alarm , EMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านห้องศูนย์ข้อมูล Data Center งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถไฟฟ้า ได้
  8. มีความสามารถในการใช้เครื่องวัดไฟฟ้า เช่น มัลติมิเตอร์ , แคลมป์มิเตอร์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลระบบงานของห้องศูนย์ข้อมูล Data Center กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นที่ศาลายา และพญาไท)
  2. ควบคุม ตรวจสอบ การเข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์ข้อมูล Data Center ของบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก
  3. ควบคุม ตรวจสอบ การนำวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เข้า - ออก ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center
  4. ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในห้อง Data Center (EMS) และระบบอื่น ๆ ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมและความสามารถ
  5. ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูล Data Center ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  6. ประสานงานผู้ดูแลระบบ (Admin) สำหรับการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center)
  7. สนับสนุนการทำงานด้านข้อมูล เทคนิค งานเอกสาร และการปฏิบัติการ ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
  8. สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นการเร่งด่วน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล Data Center หรือ ปัญหาด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
  9. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ (มีค่าตอบแทน OT)
  10. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน (เฉพาะกิจ) พื้นที่วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตอำนาจเจริญของมหาวิทยาลัยได้ (มีค่าเบี้ยเลี้ยง)
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
  2. ประกันสังคม
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)
  7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว 
  8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  9. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ
  11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย
  13. เงินชดเชย
  14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)
  15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  18. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์  
 • หมายเหตุ :
  ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเมื่อมีผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6106 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ