รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวกับงานช่าง
  2. รับเฉพาะเพศชาย 
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับเรื่องแจ้งซ่อม บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ประเมินการซ่อมเบื้องต้น และประสานทีมช่างเข้าซ่อมแซมหน้างาน
  2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ แก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ไฟสำรอง ลิฟท์ประตูคีย์การ์ด ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อซ่อมบำรุง        
  3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมภาควิชาฯ และช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์แก่หน่วยงานที่มายืมใช้ห้องประชุมของภาควิชาฯ ตั้งแต่เริ่มประชุมจนจบการประชุม
  4. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลตามข้อ 2-3 และปฏิบัติตามแผนเพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                 5. เบิกอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เบ็ดเตล็ดเข้าสต็อค ภาควิชาฯ
  6. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รับรับ-ส่งบุคคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ