รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์แผนไทยประยุกต์ (งานการตลาดและจัดกิจกรรม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
  3. ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  4. มีความรู้และประสบการณ์ ในการออกแบบกิจกรรม ออกแบบและกำหนดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
   ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
  5. มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารประสานงานดี
  8. มีทักษะการทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
  9. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบและจัดกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายฤาษีดัดตน การนวดแบบราชสำนัก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารตามธาตุเจ้าเรือน เป็นต้น
  2. ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้
   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานที่
  3. ออกแบบและกำหนดรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ การขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
  4. ออกแบบและจัดกิจกรรม รวมทั้งสื่อสารและประสานงานให้ข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลากหลาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป
  5. วางแผนการตลาดและการจัดกิจกรรม รวมทั้งบริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการและควบคุมสต็อกวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  063-5424692 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :