รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานภาครัฐ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2 อายุไม่เกิน 35 ปี

  3 ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

  4 มีความรู้ความสามารถทางด้านทรัพยากรบุคคลทั้ง HRM และ HRD อย่างเหมาะสม

  5 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ในเชิงระบบ มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

  6. สามารถออกแบบ วางแผนและเขียนโครงการ

  7. มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี มีทัศนคติในเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

  8. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS office, Excel, PowerPoint การใช้อินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หากสามารถใช้งานระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. มีความสามารถในการเรียนรู้ คิดหาวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

   -  ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

   -  การเปลี่ยนประเภทการจ้างเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ

   -  การสรรหาคัดเลือกตำแหน่งบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะฯ

  2. งานด้านการพัฒนาบุคลการ (HRD)

   -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

  -   ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากร

  3. จัดทำแผน เก็บข้อมูล ประมวลผล สรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

  4.ให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน

  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย    

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสารและการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เงินเดือน 20,090 บาท

  ปริญญาโท เงินเดือน 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :