รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  - มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือนอย่างน้อย 2 ปี
  - มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหรือกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือน
  - สามารถคิด/ทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3 เดือน - 3 ปี 6 เดือนได้ ไม่ติดกรอบการเรียนการสอนรูปแบบวิชาการ สามารถจัดรูปแบบกิจกรรมแบบบูรณาการได้
  - มีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตนเองได้
  - หากผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดูเด็กหรือพัฒนาการเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ต่อกิจวัตรประจำวันของเด็กพร้อมประเมินผลการดูแลรายวัน

      1.2 ทักทาย โอบกอตเต็กด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน

      1.3 ตูแลเรื่องความสะอาตร่างกาย ได้แก่ ล้างหน้า อาบน้ำ แปรงฟัน

     1.4 ดูแลเรื่องขับถ่ายของเด็ก ล้างกัน เปลี่ยนผ้าอ้อม

     1.5 ให้นมและอาหารที่เหมาะสมกับวัย

     1.6 เล่นกับเต็ก พร้อมสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกหรือการเจ็บป่วย

     1.7 ร้องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง

     1.8 ติดตามและลงบันทึกสุขภาพและประวัติวัคชีน

     1.9 ให้อาหารว่าง ให้พักผ่อน นอนหลับ

     1.10 ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น และตรวจร่างกายเด็กเบื้องตัน บันทึก และทำรายงานประจำวันเพื่อส่งต่อข้อมูลแก่พยาบาลประจำศูนย์

     1.11 บริหารจัดการพัสดุ เวชภัณฑ์ ภายในหน่วยงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน

     1.12 บริหารจัดการผ้าภายในหน่วยให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละสัปดาห์

     1.13 ร่วมวางแผน และประชุมเกี่ยวกับอาหารตามวัยกับนักโภชนาการประจำทุกเดือน

     1.14 จัดทำรายงานกิจวัตรประจำวันรายสัปดาห์ และรายเดือนให้แก่ผู้รับบริการ รวมถึงประเมินภาวะความผิดปกติ

  2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ช่วยให้เต็กเกิดการเรียนรู้และทักษะครบ 4 ด้าน

  3. ปฏิบัติต่อเต็กด้วยคำพูดและวิธีการที่อ่อนโยน เช่น โอบกอต พูดคุย หยอกล้อ ไม่ใช้วิธีการขู่บังคับ

  4. สังเกต ประเมินและบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรม พัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ผ่านเครื่องมือ DSPM และ Growth Chart

  5. เฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเต็ก และเขียนรายงานตามแบบฟอร์มตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเต็กปฐมวัย

  6. ประเมิน จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก

  7. คิดสื่อพัฒนาการและวางแผนการสอนร่วมกับครูปฐมวัย ในแต่ละวันและทุกกิจกรรมวันสำคัญ ตามวัตถุประสงค์แผนการสอน

  8. จัดทำเอกสารรายงานภายในหน่วยงานและ นอกหน่วยงานได้

  9. ดูแลและบริหารจัดการงานในเด็กแต่ละช่วงวัยที่ได้รับมอบหมาย โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง สลับกันทุก 3 เดือน

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :