รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารและธุรการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  5 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านสารบรรณ

  เป็นศูนย์กลางในเรื่องการบริหารจัดการงานเอกสารของโรงพยาบาล ทั้งกระบวนการในการรับหนังสือรับเข้า การส่งหนังสือส่งออก และการส่งหนังสือเวียนนกับบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในการขนย้ายของ และงานซ่อมแซมต่างๆที่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา

  - ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ในทุกกระบวนการ  ในกระบวนการการรับเข้าเอกสาร เป็นกระบวนการที่งานสารบรรณจะรับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ที่จะเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนาม

  - คัดแยก พิจารณา และส่งออกเอกสารทั้งภายนอกและภายในเมื่อเอกสารเกษียณออกมา 

  - ทำการส่งจดหมายภายนอกที่ไปรษณีย์ไทย โดยเขียนเลขพัสดุ ติดพัสดุ และลงข้อมูลพัสดุในระบบเอกสาร สแกนเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  งานด้านการเงินและงบประมาณ

  - ขออนุมัติหลักการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ และการทำงบส่วนกลางของโรงพยาบาล เช่นค่าทางด่วน ค่าอาหาร เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

  - ขออนุมัติหลักการโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามที่ผู้อำนวยการสั่ง 

  - ขอนุมัติหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

  - ขออนุมัติเบิกที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและธุรการ และการทำงบส่วนกลางของโรงพยาบาล เช่นค่าทางด่วน ค่าอาหาร เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

  - ขออนุมัติเบิกโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามที่ผู้อำนวยการสั่ง 

  - จัดทำงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานด้านประชุม/โครงการ

  - ขออนุมัติโครงการ/ประชุม

  - เตรียมการประชุม จัดการด้านอาหารว่าง อาหารกลางวัน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องก่อนวันประชุม ระหว่างประชุม และหลังประชุม

  - สรุปการประชุม สรุปงบประมาณ และทำหนังสือขอบคุณ

   

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การทดสอบความรู้ทั่วไป
  • การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์
  • การทดสอบจิตวิทยา
  • การสัมภาษณ์
  • การทดสอบภาคปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :