รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 พฤศจิกายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  4 มกราคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
  4. มีทักษะในการบริหารจัดการ/วางแผน/วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปข้อมูล
  5. มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  7. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานดี สามารถทำงานเป็นทีม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดีภายใต้ความกดดัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  9. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  10. ต้องมีผลคะแนนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                               IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                               TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                               TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                               TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                               TOEIC                                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                               MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                               MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                               MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานสารบรรณ

       1.1   ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ/เอกสาร หรือเอกสารอื่น ๆ รวมถึงพัสดุ เอกสารงานประชาสัมพันธ์
              จดหมายส่วนบุคคล จากหน่วยงานภายในและภายนอกครบวงจร

        1.2   จัดทำทะเบียนหนังสือรับเข้า – ออก

         1.3   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำเสนอลงนาม

            2.  งานธุรการ

             2.1   ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบเอกสารต่าง ๆ ส่ง email หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

             2.2   ดูแล ปรับปรุง จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม/e-file ให้เป็นหมวดหมู่

             2.3   บันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์

             2.4   ติดต่อจอง/ยกเลิกห้องประชุม/การจองรถรับ-ส่ง

               2.5   จัดทำเอกสาร/จัดการประชุม/จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์

               3.1   เบิก จ่าย ดูแลรักษา ตรวจสอบ ส่งซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ชำรุดพร้อมติดตามผล และเสนอรายงานการเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน

                3.2   จัดทำเอกสารขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์

                3.3   สำรวจทรัพย์สินถาวร (สำรวจครุภัณฑ์) ของหน่วยงาน (ตามปีงบประมาณ)

          4.  งานบุคลากร

                4.1   บันทึก ตรวจสอบ เสนอรายงาน ข้อมูลวันลา/เวลาเข้า -ออกงาน การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

          5.  งานสนับสนุนทั่วไป

                5.1   ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการการใช้พื้นที่และอาคารสถานที่ของโครงการจัดตั้งฯ

                5.2   ควบคุมงานบริษัท Outsource ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่

                5.3   จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

                5.4   ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนการรับกรุ๊ป/กิจกรรม

          6.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4 ต่อ 4922 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ