รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านบริหารคลัง

  • จัดส่ง วัสดุ ตามแผนดำเนินงานส่งมอบให้กับกวดวิชา/หน่วยงาน
  • ประสานการรับวัสดุจาก vender
  • รับ - ส่ง เอกสารของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
  • ตรวจนับ และตรวจสอบวัสดุคงคลัง 
  • ตรวจรับวัสดุเข้าคลัง 
  • ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุทั่วไป 

  งานด้านเอกสาร

  • งานเก็บรวบรวมใบเบิก ส่งวัสดุ
  • งานเก็บรักษา ยืม ทำหลายเอกสาร
  • งานร่างโต้ตอบหนังสือ ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ
  • งานการทำสำเนาหนังสือ เช่สน ถ่ายเอกสาร

  งานประชุม

  • การจัดสถานที่ และอาหารในการประชุม
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
  • จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
  • จัดส่งรายงานการประชุม

  งานพัสดุ

  • งานประสานการดูแลวัสดุกับจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประสานกับบริษัท / ห้าง / ร้าน เพื่อตามวัสดุ กรณีเร่งด่วน
  • ปริมาณยอดการจ่ายวัสดุงานช่าง เพื่อให้จัดซื้อคำนวนยอดสั่งซื้อ

  งานรายงานผลการดำเนินงาน

  • ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ  ประจำปีรายงานยอดคงเหลือวัสดุ งานช่าง ประจำเดือน

  งานอื่นๆ

  • ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวช. 12,590 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 695 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :