รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักการตลาด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  13 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  10 มิถุนายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  10 มิถุนายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด, การทำสื่อโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, การบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่น และประวัติการทำงาน)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะการคำนวณใน Excel และการทำข้อมูลนำเสนอผ่าน PowerPoint ได้น่าสนใจ)

   6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  7. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองในระดับดีมาก มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความมั่นใจในตนเอง  

  8. มีความสามารถในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  9. มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

  10. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี

  11. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  12. มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายในสภาวะกดดันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และสามารถจัดการงานในสภาวะเร่งด่วนได้ดี

  13. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด, การทำสื่อโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  14. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  1

  IELTS (Academic Module)

  3

  2

  TOEFL IBT (Internet Based)

  29

  3

  TOEFL- ITP

  390

  4

  TOEFL- CBT

  90

  5

  TOEIC

  400

  6

  MU GRAD Test

  36

  7

  MU GRAD PLUS

  40

  8

  MU-ELT

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำวางแผนการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของวิทยาลัยฯ

  2. วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับแผนการตลาดของหน่วยงาน

  3. วางแผนหาข้อมูลของคู่เปรียบเทียบทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางด้านการตลาด

  4. วางแผนตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งขยายฐานกลุ่มผู้รับบริการ โดยเทคนิคทางการตลาด

  5. จัดหาผู้สนับสนุน บริการสุขภาพและบริการวิชาการ ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

  6. วางแผนและปรับแผนการตลาด ทั้งทางด้านราคา และโปรโมชั่น เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

  7. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

  8. ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด สรุปรายงานเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนการตลาดที่วางไว้

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับ     

  : สอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ (คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

  : สอบสัมภาษณ์ (ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น Portfolio Website)  (คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  2. ศูนย์ออกกำลังกาย SS Sports Center/ สระว่ายน้ำ/สนามแบดมินตัน สำหรับบุคลากร

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

  5. การตรวจสุขภาพประจำปี

  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช

  7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  8. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  9. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด

  10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

  11. เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

  หมายเหตุ : ถ้าได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานขอให้ดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล 113, 114
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ