รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริการผู้ป่วย

  1.1 ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

  - การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ Child Abuse ผู้ป่วยถูกทารุณกรรม Child protection ผู้ป่วยมะเร็ง/palliative ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเสี่ยงมารดาและทารกแรกเกิด เด็กคลอดก่อนกำหนด ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เด็กโรคระบบประสาทและไขสันหลัง เป็นต้น โรคระบาด ผู้ป่วยสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยต่างชาติ/ต่างด้าว Nonresident ผู้ป่วยไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุล เป็นต้น และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ

  - การดูแลผู้ป่วยแบบร่วมมือร่วมใจ ระหว่างวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและสังคม อารมณ์ จิตใจของผู้ป่วยได้ครบถ้วน

  - การจัดการทรัพยากรและการประสานงาน

  - การสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ป่วยและทีมสุขภาพ

  - การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางสังคมที่ชับซ้อนของผู้ป่วย

  - ให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย

  ในกรณียุ่งยากชับซ้อนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสียง หรือกลุ่มเฉพาะรวมถึงการคัดกรอง การประเมินแรกรับ ประเมินปัญหาทางสังคมและความต้องการ การประเมิน ความพร้อมของครอบครัวใน การดูแล การสัมภาษณ์ คันหาข้อเท็จจริง การช่วยเหลือและ การดูแลต่อเนื่อง การติดตามและประเมินผล

  - การจัดการรายกรณีทางสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษาทางเลือก เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางเลือกอื่นๆ

  - การบำบัดทางสังคมของผู้ป่วย

  * รายบุคคล

  * รายกลุ่ม

  * รายครอบครัว

  -การให้คำปรึกษา เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจ

  - บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

  - บันทึกและรวบรวมสถิติการให้บริการ

  1.2 ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับสวัสดิการคนพิการ

  - การให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของผู้พิการกรณีจดทะเบียนคนพิการ การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขอเพิ่มสิทธิย่อยการรักษาประเภทคนพิการ

  - การให้คำปรึกษา เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจ

  - การติดต่อจัดหาทรัพยากรและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้ป่วย

  1.3 ด้านการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

  - การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งหน่วยป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานเวชศาสตร์ครอบครัว

  - การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานวิชาชีพในชุมชน

  - การปฏิบัติงานเชิงรุกในการให้ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสังคม

  - การประสานความร่วมมือทั้งผู้นำชุมชน คนในชุมชน และครอบครอบในการดูแลผู้ป่วย

  - การสร้างเครื่อข่ายในการบริการช่วยเหลือ ป้องกัน ฟื้นฟูในชุมชน

  3. หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  - การเข้ารวมประชุม อบรม สัมมนา วิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบตินทร์

  - การเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ประชุม อบรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :