รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • เปิดรับสมัคร :
  21 ธันวาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.1 การจัดทำ จัดร่าง ตรวจทานหนังสืออนุมัติหลักการ บันทึกข้อความ การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆของหน่วยงาน รวมทั้งประสานงานในเรื่องเอกสารเข้า - ออก การลงทะเบียนหนังสือ เสนอเซ็นต์แฟ้ม เอกสาร/หนังสือราชการต่างๆ ให้ผู้มีอำนาจลงนาม

  1.2 การจัดทำเอกสารตารางเวลาการให้บริการส่องกล้องประจำวัน ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียนผู้ป่วยเข้ารับบริการส่องกล้องประจำวันในระบบ โปรแกรม Endocapture

  1.3 การจัดทำและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เอกสารการให้บริการผู้ป่วยแต่ละราย เอกสารการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ เอกสารตรวจสอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารการจัดทำตารางเวรเจ้าหน้าที่ เอกสารมอบหมายหน้าที่ จัดทำตารางแพทย์ส่องกล้อง

  1.4 การจัดทำ ร่างเอกสารใหม่ ตรวจทาน การทบทวนและแก้ไขเอกสารที่ขึ้นทะเบียนคุณภาพของโรงพยาบาล การ AUDIT เอกสาร

  1.5 การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการภายในหน่วยงาน เก็บข้อมูล สถิติการให้บริการของหน่วยงาน และการติดตามตัวขี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน

  1.6 สแกนเอกสารเข้าระบบ และส่งเอกสารคืนเวชระเบียน การจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ และทำลายเอกสารภายในหน่วยงานประจำวัน

  1.7 การจัดเก็บ เรียงเอกสารที่สำคัญของหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เช่น เอกสารการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ เอกสารการรับน้ำยาล้างกล้องส่องตรวจตามรอบ เอกสารการทำ Preventive maintenance และส่งซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์กล้องส่องตรวจ

  1.8 การตรวจสอบสอบจำนวนใช้งาน-คงเหลือ วันหมดอายุ และเบิกวัสดุ อุปกรณ์ คลังสำนักงาน คลังแม่บ้าน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การจัดเก็บจัดเรียง ตาม MAX - MIN STOCK การตรวจสอบการ คีย์ขายผู้ป่วย จัดเตรียม/จัดหาดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอ

  1.9 ดูแลจัดสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความปลอดภัย มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ รวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนด

  1.10 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์

  1.11 การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทุนมนุษย์ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ การเบิกค่าตอบแทน on cal! การเบิกค่าตอบแทนค่าความเสี่ยงทางรังสี การจัดเก็บและทำ PORTFOLIO เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การบันทึกการอบรมการประชุม

  1.12 การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการภายในหน่วยงาน เก็บข้อมูล สถิติการให้บริการของหน่วยงานและการติดตามตัวชี้วัด คุณภาพของหน่วยงาน

  1.13 ช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย ความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน ทั้งแพทย์และพยาบาล

  1.14 การดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

  2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   

  3. ด้านอื่นๆ การพัฒนาตนเอง การศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การทดสอบความรู้ทั่วไป
  • การทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์
  • การทดสอบจิตวิทยา
  • การสัมภาษณ์
  • การทดสอบภาคปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :