รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  7 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. ตำแหน่ง อาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น)

  3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  4. สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีได้

  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดี/ดีมาก

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  2. ด้านการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ

  3. ด้านการบริการวิชาการทั้งแก่วิชาชีพและประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติงานคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  4. ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - ทดสอบสอน นำเสนอผลงานด้านวิชาการ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ 27,850 บาท

  2. ตำแหน่ง อาจารย์ 41,000 บาท หรือ 42,210 บาท (คุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์

  + ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา

  แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Asian Institute of

  Technology)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคมและสิทธิกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)

  - สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ