รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้าภาควิชา (บริหารและวิชาการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 มกราคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  25 มกราคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการด้านบริหาร
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

  ๑.๑ ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
  ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๑.๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

                     ๑.๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลหรือบุคคลภายนอก

  ๑.๔ กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรที่สังกัดส่วนงานของวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยนานาชาติ หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

                     ๑.๕ ไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณในระหว่างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

  ๑.๖ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่

        ๑.๖.๑ ด้านวิชาการ

        ๑) มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย และมีสัมฤทธิผลทางวิชาการสูง

         ๒) มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการ

         ๓) มีความสนใจ เอาใจใส่ด้านการศึกษา

        ๑.๖.๒ ด้านการบริหาร เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในภาระงาน และมีประสบการณ์ หรือ

  มีความสามารถในการบริหารงาน

        ๑.๖.๓ ด้านจริยธรรม เป็นผู้มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีคุณธรรม

  จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี

                 ๑.๗ กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรที่สังกัดส่วนงานของวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยนานาชาติ จะต้องยื่นหลักฐานผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

  - คะแนน TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
  - คะแนน TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน หรือ

  - คะแนน MU GRAD PLUS ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน

  กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จากประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการให้สามารถยกเว้นการใช้คะแนนภาษาอังกฤษได้

  ทั้งนี้ จะต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการนำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาตามที่กำหนดไว้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอสงวนสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือก

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - บริหารงานภาควิชาอนามัยชุมชน

  - สอน

  - วิจัย

  - บริการวิชาการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือน

  - เงินประจำตำแหน่ง

  - ประกันสังคมและค่ารักษาพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :