รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  22 มีนาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  1-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC = 650 คะแนนขึ้นไป (หรือคะแนนภาษาอังกฤษเทียบเท่า)
  • มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  • มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  650
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตำแหน่งที่ 1)

  • งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
  • งานคำนวณจ่ายค่าจ้าง งานเงินรางวัลประจำปี
  • งานดูแลและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP (ฐานข้อมูล OM และ PA) การบันทึกข้อมูลประวัติ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานข้อมูลกลางบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อสืบค้น ติดต่อประสานงานเป็นการภายในของวิทยาลัยฯ
  • งานวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน งานสนับสนุนข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ข้อมูล University Ranking

  หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตำแหน่งที่ 2)

  • งานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
  • งานสัญญาจ้าง งานต่ออายุสัญญาจ้าง
  • งานคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งการบริหาร
  • งานวินัยและการรักษาวินัย
  • งานตรวจสอบสถิติการมาทำงานและการลา
  • การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (ไทย-อังกฤษ)
  • งานข้อตกลงการปฏิบัติงานและงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  • การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (ไทย-อังกฤษ)
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-33,480 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ