รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2. มีความสามารถในการพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
  5. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ต้องมีผลคะแนนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลและจัดการการเงินการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินไปตามแผนงบฯ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน นโยบายการใช้เงิน การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบการบริหารจัดการการเงินของทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสอดคล้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดจากแหล่งทุน (สหภาพยุโรป)
  3. ดูแลและตรวจสอบให้บัญชีการเงินของโครงการตรงกับรายการบันทึกของบัญชี ความเคลื่อนไหวทางธนาคาร และได้รับการปรับปรุงให้ทันกาลเสมอ
  4. ช่วยดูแลภาพรวมแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
  5. จัดการงบประมาณให้รองรับและเพียงพอต่อกิจกรรม
  6. ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโครงการในการจัดเตรียมและจัดทำรายงานการเงินเพื่อนำส่งต่อแหล่งทุน (สหภาพยุโรป) 
  7. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี ที่แหล่งทุนส่งมาทำการตรวจสอบบัญชีให้ตรงตามหลักมาตรฐานบัญชีที่แหล่งทุนกำหนด
  8. สื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  เอกสารการสมัครงาน

  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 2 ฉบับ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024410813-5 ต่อ 1104
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ