รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) โอมิกส์เพื่องานทางพิษวิทยา (Toxicogenomic / Toxicometabolomics) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายศักยภาพความเป็นพิษและความสามารถในการต้านพิษของสารเคมี (In silico method) หรือ พิษวิทยาทางคลินิก (Clinical toxicology) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์  อาทิ  พิษวิทยา (Toxicology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) ชีวเคมี (Biochemistry) เทคนิคการแพทย์ (Medical technology) โภชนศาสตร์ (Nutrition) วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) พิษวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Toxicology) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) สาธารณสุขศาสตร์ (Public health) และ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical science)
  2. หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) โอมิกส์เพื่องานทางพิษวิทยา (Toxicogenomic / Toxicometabolomics)  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายศักยภาพความเป็นพิษและความสามารถในการต้านพิษของสารเคมี (In silico method) หรือ พิษวิทยาทางคลินิก (Clinical toxicology)  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดด้านล่าง 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการสอน และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของนักศึกษา
  3. ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบันโภชนาการ
  4. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ หรือ งานอื่นๆ ของสถาบันโภชนาการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์ และการทำวิจัย (ไม่กำหนดรูปแบบ)
  2. นำเสนอการสอน และงานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 นาที
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก  41,000  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :