รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)    
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการผ้าประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการของหน่วยงานในแต่ละวัน
  2. บริหารจัดการคลังสำรองผ้าประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้
  3. ควบคุม/บริหารจัดการ จัดเตรียมผ้าสะอาด จัดทำชุดเครื่องผ้าผ่าตัดและหัตถการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  4. บริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ Online และแบบ Walk In
  5. บริหารจัดการผ้าเปื้อน/ผ้าติดเชื้อ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กำหนด
  6. จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับผ้าทุกประเภทเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนการบริหารจัดการในอนาคต
  7. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็ว ลดการร้องเรียนด้านการบริการ
  8. ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลการในและนอกเวลา
  9. ตรวจสอบ/จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
  10. สรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อดำเนินการเบิก-จ่ายค่าล่วงเวลา
  11. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินดือน

  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  15,400  บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 (คุณชนัญญา)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ