รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (งานบริการวิจัยและวิชาการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ การบริหารการเบิกจ่ายเงินโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat เป็นต้น และโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Microsoft 365, Google Drive เป็นต้น
  4. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ การบริหารการเบิกจ่ายเงินโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้ง บริหารโครงการ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การแจ้งเตือนครบกำหนดส่งมอบงาน การออกเอกสารส่งมอบงาน เอกสารเรียกเก็บเงินงวด การติดตามเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการและการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
  3. ประสานงาน / ติดตาม / แจ้งการจัดสรรเงินและจัดส่งเอกสารการจัดสรรเงินไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำระบบ/ทะเบียนคุม เพื่อกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดำเนินโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง และสอดคล้องกับข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. บริหารจัดการเอกสารและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
  6. จัดเก็บและรักษาข้อมูลโครงการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้
  7. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหว และควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ  ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

                    ปริญญาโทเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :