รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานนโยบายและแผน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  28 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. หากเป็นชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารหรือไม่ได้รับการยกเว้น
  3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาชีวสารสนเทศ สาขาภูมิคุ้มกัน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  6. หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสนับสนุนด้านวิจัย

       1.1 ออกแบบและปฏิบัติการทดลองเทคโนโลยีโอมิกส์ระดับเซลล์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       1.2 บริหารจัดการตัวอย่างทางคลินิกอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ

       1.3 สนับสนุนการประสานงานในโครงการวิจัย การจัดการข้อมูลวิจัย การเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ
  การรายงานทุนวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

       1.4 สนับสนุนการประสานงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการโครงการวิจัย

  2. งานบริหารงานทั่วไป

        2.1 ดูแลการใช้เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพดี

        2.2 จัดทำเอกสารคุณภาพและวางแผนการดูแลรักษาเครื่องมือ

        2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการ 547 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  2. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae; CV) มาที่ E-Mail: sasina.sri@mahidol.ac.th ก่อนวันปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาคุณสมบัติ

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 849 6142 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ