รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บุคลากร (พนักงานสถิติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน หรือด้านเวชสถิติ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเวชระเบียน
  3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ และอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี
  4. มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) หรือนอกเวลากรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนได้
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้อย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรค (ICD-10) รหัสหัตถการและการผ่าตัด (ICD-9) ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานการให้รหัสโรคของ WHO ทันภายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานงานกำหนด
  2. ตรวจสอบและทบทวนการให้รหัส ICD ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้ตรงตามตามสิทธิการรักษาผู้ป่วย เพื่อใช้ในการส่งเบิกแต่ละกองทุน
  3. ประมวลผล  RW , Adj.RW หลังสรุปแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน
  4. ร่วมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานงานเวชระเบียน (MRA) เพื่อให้เป็นเวชระเบียนที่มีประโยชน์ในการตรวจรักษา ศึกษาวิจัยและประกอบการเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน
  5. งานบริการลงทะเบียนทำประวัติใหม่ และเปิด visit เพื่อส่งตรวจ
  6. งานจัดการเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อ
  7. งานบริการติดต่อขอสำเนาประวัติการรักษา
  8. มีความรู้และปฏิบัติตามแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับงานเวชระเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลด้านบริการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  9. งานรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยแต่ละประเภท การแปลข้อมูลรหัสโรค จัดทำสรุปสถิติประจำไตรมาส/ปี
  10. ให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม ด้านรหัสโรค ICD-10 , ICD-9 และข้อมูลด้านเวชระเบียน
  11. ร่วมพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงาน ระบบงานเวชระเบียนและเวชสถิติ
  12. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

  2. ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  3. สิทธิสวัสดิการประเภทลูกจ้างชั่วคราวตามส่วนงานกำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  056-009609 ต่อ 9102
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :