รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานด้าน Network Administrator)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  9 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. จบปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  3. มีประสบการณ์ในการดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ Wire และ Wireless ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OSI 7 Layers, IPv4, IPv6, Software Defined Networking และ Network Security
  5. สามารถติดตั้ง ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เช่น Network Switch, Wireless Access Point และสายสัญญาณประเภทต่าง ๆ ได้
  6. หากมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายสื่อสาร Router, Gateway, Firewall, Proxy หรือ Wireless Controller จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทำงานนอกเวลาและสามารถทำงานในวันหยุดได้
  8. มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการระดับพื้นฐานได้ดี
  9. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. งานดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมห้อง Data Center ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. งานให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
  4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบภาคข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบภาคปฏิบัติวิชาเฉพาะตำแหน่ง

  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 – 27,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)

  1. ประกันสังคม
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  5. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)
  6. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว 
  7. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  8. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  9. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ
  10. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  11. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย
  12. เงินชดเชย
  13. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  14. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  15. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6038,6029 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :