รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  5 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนามนุษย์

  2. ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร โดยได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  3. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ/หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปนี้ในระดับดี

              - โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์บนระบบคลาวด์ อาทิ OneDrive หรือ Google Drive 

              - โปรแกรมออกแบบและแก้ไขงานกราฟิกพื้นฐาน อาทิ Canva

              - ระบบสนับสนุนการประชุมออนไลน์ อาทิ WebEx, Zoom, Microsoft Team

              - สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาทิ Facebook, Instagram, X, YouTube, Tiktok

  5. มีทักษะการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงาน อินโฟกราฟิกและการนำเสนอด้วยวาจาได้ในระดับดี

  6. มีความสามารถในการบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน การจัดอบรมและการจัดประชุม 

  7. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและทำงานเป็นทีมได้

  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เคารพความแตกต่างหลากหลาย รักงานบริการ ยินดีให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวได้ดี

  10. สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมนิทรรศการด้านการศึกษาได้

  11. หากมีประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแบบยืดหยุ่น (Flexible Education) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรม Micro-Learning และ/หรือ Skill-Mapping จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  12. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                      คะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 4 หรือ

                                      คะแนน TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ

                                      คะแนน TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 533 คะแนน หรือ

                                      คะแนน TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน หรือ

                                      คะแนน TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ    

                                      คะแนน MU GRAD TEST คะแนนไม่ต่ำกว่า 44 คะแนน หรือ

                                      คะแนน MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน หรือ

                                      คะแนน MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า องค์กร สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนวิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ Upskill/Reskill ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  เพื่อออกแบบ ประสานงานให้เกิดบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมการอบรมหรือเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว

  3. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบทเรียน แพลตฟอร์มการเรียนรู้และช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  4. ประสานงานและสร้างความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปกับระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System: NCBS) และระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรร่วมผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  5. จัดและเข้าร่วมนิทรรศการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในนามของมหาวิทยาลัย

  6. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 849 4653 ในวันเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :