รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์  สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร  โภชนาการคลีนิค โภชนศาสตร์ สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาโภชนาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โภชนาการสาธารณสุขและนโยบาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่ไม่ได้กล่าวในข้างต้น  แต่มีปริญญาโททางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร  โภชนาการคลีนิค โภชนศาสตร์  หรือปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต

      2.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษา     อังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ด้านล่าง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        1.  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

        3.  ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

        4.  ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

        5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนหรืองานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 นาที

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก  41,000 บาท 

 • หมายเหตุ :
  ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :