รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  27 มีนาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  4 มิถุนายน 2567
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office  Auto CAD ได้ดี
  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
   วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานออกแบบ คำนวณราคากลาง จัดทำขอบเขตงาน

     1. ออกแบบระบบสุขาภิบาลและระบบบำบัดน้ำเสีย งานปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     2. ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     3. ออกแบบระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสูบน้ำ งานปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง           

  การจัดการน้ำเสีย

     1. ปฏิบัติงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แบบ Activated Sludge ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

     2. ปฏิบัติงานดูแลห้องปฏิบัติการให้มีความเรียบร้อย พร้อมดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

     3. ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างตารางการบันทึก

     4. วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

     5. ปฏิบัติงานจัดทำแบบฟอร์มพร้อมรวบรวมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย ดังต่อไปนี้

         5.1 ตารางบันทึกค่าการตรวจวัดเบื้องต้นระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง
  ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ ปริมาณการตกตะกอนของจุลินชีพที่เวลา 30 นาที อัตราการไหลถังปรับสมดุล
  ถังสูบตะกอนหมุนเวียนกลับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย รวบรวมส่งไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

         5.2 ตารางบันทึกผลการปฏิบัติวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน รวบรวมส่งไม่เกินวันที่ 10 ของ
  เดือนถัดไป

     6. ปฏิบัติงานเก็บน้ำตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ พร้อมติดตามผลการวิเคราะห์ ตามเงื่อนไขที่ระบุโครงการตรวจคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

     7. ปฏิบัติงานตรวจสอบการทิ้งน้ำเสียของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
  เพื่อรายงานแจ้งดำเนินการปรับปรุง พร้อมติดตามผลการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานนั้น ๆ

     8. ปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมจัดทำเรื่องขออนุมัติซื้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

  การจัดการน้ำผิวดิน

     1. ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ ได้แก่ สี ความขุ่น กลิ่น และทางเคมี เบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายน้ำ พร้อมจัดทำรายงานเป็นประจำทุก 1 เดือน โดยไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

     2. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินหากเกิดกรณีน้ำเน่าเสีย ปลาตาย ต้องเข้าดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีทางชีวภาพอย่างเหมาะสม

     3. ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพน้ำผิวดินให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

  งานดูแลบำรุงรักษา

     1. ระบบมาตรน้ำประปาดิจิตอลออนไลน์

     2. งานดูแลบำรุงรักษากังหันเติมระบบโซลาร์เซลล์

     3. งานดูแลบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฝนออนไลน์

     4. งานระบบกรองน้ำรีไซเคิลน้ำเสีย

     5. งานดูแลระบบสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสีย

     6. งานดูแลระบบสูบระบายน้ำฝน

     7. งานดูแลบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ

  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ตามคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย

     2. จัดทำร่างเงื่อนไขเฉพาะงาน (TOR) และการประมาณราคาประกอบการขออนุมัติจ้างโครงการปรับปรุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยระบบน้ำและเครื่องกล โดยให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนหลังจากได้รับมอบหมายงาน

     3. ปฏิบัติงานเรื่องอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ