รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 

  2. เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ได้แก่ Word, Excel,Power Point

  5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้

  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป้ฯทีมได้

  8. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

  9. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

  10. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านเลขานุการ งานเอกสาร งานบริหารโรงพยาบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริการ (เคาท์เตอร์)

         1.1 ​ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตรวจทางรังสีวิทยาเบื้องต้นได้ลงทะเบียนการตรวจของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

         1.2 ให้บริการการขอยืม- คืนฟิล์มเอกซเรย์

         1.3 นัดหมายผู้ป่วยในการตรวจทางรังสีวิทยา

  2. งานธุรการและสารบรรณ

         2.1 จัดทำหนังสือออกและหนังสือตอบ-รับต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์การแพทย์ฯ

         2.2 จัดทำวาระ และสรุปรายงานการประชุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         2.3 การบริหารจัดการการจัดทำความร่วมมือกับศูนย์เอ็ม อาร์ ไอ (การส่งตรวจ MRI, CT-Scan, Mammogram และ Ultrasound breast) ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารใบส่งตรวจ ใบเสร็จรับเงิน สรุปรายละเอียดการตรวจ จัดทำสถิติ และประสานงานกับ รพ.ศิริราช เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ

         2.4 ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและหน่วยงานภายนอก

         2.5 แยกหมวดหมู่เอกสารเพื่อจัดเก็บให้ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง

  3. งานบริหารบุคลากร

       3.1 ตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน , การลาต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อเสนอหัวหน้างาน และรายงานต่องานทรัพยากรบุคคล

       3.2 จัดทำสถิติการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นปลายปีงบประมาณ

       3.3 จัดทำแบบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (Job Specification) ของบุคลากร

       3.4 จัดทำหนังสือขออนุมัติการฝึกอบรบของบุคลากร และตารางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในรอบปี

  4. งานพัสดุ

       4.1 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ/ความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

       4.2 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ

        4.3 วางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

  5. งานด้านการเงิน งบประมาณ และนโยบายและแผน

         5.1 จัดทำข้อมูลแผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

         5.2 ขออนุมัติงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ ได้แก่ งบอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ฯลฯ ของหน่วยงาน

  6. งานการศึกษา

          6.1 ช่วยเหลือ และสนันสนุนการประสานงานเรื่องนักศึกษาฝึกงาน รวบรวมและสรุปผลการฝึกงาน

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

         7.1 กิจกรรม 5 ส. หน่วยงาน

         7.2 งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  3. สอบปฏิบัติ (ทดลองงาน) 2 วัน

  4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 6471
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :