รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัฒนาคุณภาพและงานบริการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  4 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  30 เมษายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ภาระงานด้านพัฒนาคุณภาพ 
  1. บริหารเอกสารรายงานอุบัติการณ์รับเข้า-ส่งออก ผ่านระบบ SiIRM โดยค้นหารายชื่อผู้เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชา ในการบริหารจัดการเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูลลง Microsoft Excel
  2. ติดต่อประสานงานคณะกรรมการ Risk Management ศัลยศาสตร์ (เดือนละ 2 ครั้ง), Clinical Lead Team ศัลยศาสตร์ (6ครั้ง/ปี) 
  - ประชุมประจำเดือน
  - เตรียมรับเยี่ยมสำรวจภายใน-ภายนอกคณะฯ 
  - ติดตามข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ไฟล์การประชุม, ตัวชี้วัดต่างๆ 
  - งานเกษียณอายุราชการคณะกรรมการ
  - สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการ 
  - งานประชุมอื่นๆ เช่น ประสานงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum 
  3. ติดต่อประสานงาน Workshop 10 Commitments For Patient Safety ประจำปี ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลที่มีอายุงานน้อย ในเรื่อง สถานที่จัดงาน, สื่ออุปกรณ์สารสนเทศ, อาหาร เป็นต้น  
  ภาระงานด้านบริการ 
  1. จัดประชุมพัฒนา และปรับปรุงกระบวนแนวทางให้บริการผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)
  2. ประสานงานกับหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล/Feedback เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานบริการผู้ป่วยภาควิชาศัลยศาสตร์
  3. ติดตามรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด KPI ด้านการบริการผู้ป่วยของภาควิชาศัลยศาสตร์ อาทิเช่น สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก, สถิติความพึงพอใจผู้รับบริการ, สถิติการใช้ห้องผ่าตัด
  4. ติดตามวาระ และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาควิชาศัลยศาสตร์ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการพัฒนางานผู้ป่วยนอก, คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลศิริราช, คณะกรรมการดำเนินงานบริหารห้องผ่าตัด, คณะกรรมการ Streamline Patient Care 
  5. จัดประชุมคณะกรรมการบริการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ประจำเดือน     
  งานธุรการพัฒนาคุณภาพ และบริการ 
  1. บริหารจัดการเอกสารรับ-เข้า ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ ผ่านระบบ E-document
  2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานพัฒนาคุณภาพ และบริการ ในการจัดทำทะเบียนควบคุม อาทิ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น โทรศัพท์ และอุปกรณ์สำนักงาน 
  3. จัดทำงบประมาณประจำปีค่าใช้จ่ายต่างๆของหน่วยงานพัฒนาคุณภาพ และบริการ เพื่อเสนอขออนุมัติจัดสรรจากคณะฯ และทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในงานประชุมต่างๆ
  4. พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel ,PowerPoint)
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ