รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างซ่อมบำรุง (ซ่อมบำรุง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย อายุ 20-45 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ   สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. สามารถทำงานเป็นทีมและรักงานบริการ

  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลากรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์โสตฯ เครื่องเสียง

  2. ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

  3. ให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีป้องกัน การดูแลรักษางานที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรได้

  4. ปฏิบัติงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  -เดือนละ 11,500 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 785 บาท

  สวัสดิการ

  -ประกันสังคม

  -ตรวจสุขภาพประจำปี

  -สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0882743113
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :