รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มิถุนายน 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาจรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา
  4. หากมีความรู้ด้านการเงินและการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือทันสมัยและพร้อมนำมาประยุกต์ใช้งาน
  6. มีความสามารถในการเขียนและเข้าใจ Flow Chart, Data Model และออกแบบ Use Interface
  7. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินของมหาวิทยาลัยมหิดลในรูปแบบ web application หรืออื่น ๆ ตามลักษณะเฉพาะของระบบงานนั้น ๆ
  2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูและและแก้ไขปัญหา ระบบงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ให้ทันสมัยและตามความต้องการของผู้ใช้ระบบงานนั้น ๆ
  3. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือทันสมัยและพร้อมนำมาประยุกต์ใช้งาน
  4. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่บุคคลากรและนักศึกษา
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

            1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 – 29,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)

            2. ประกันสังคม

            3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

            5. ตรวจสุขภาพประจำปี

            6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)

            7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว

            8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

            9. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

            10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ

            11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

            12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย

            13. เงินชดเชย

            14. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

            15. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

            16. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496106 ในวันเวลาราชการเท่านัั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ