รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสิทธิมนุษยชน สันติศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาสิทธิมนุษยชน, สันติศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง     
  3. มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ในสาขาสิทธิมนุษยชน, สันติศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำงานวิจัยหรือการให้บริการวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและ/หรือด้านสันติศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ SCOPUS อย่างน้อย 3 ชิ้น ในรอบ 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความสามารถในการพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากโดยมีผลคะแนน
  • IELTS (Academic Module) ระดับ 6 ขึ้นไป
  • TOEFL IBT (Internet Based) 79 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-ITP 550 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-CBT 213 คะแนนขึ้นไป
  • MU GRAD Test 80 คะแนนขึ้นไป
  • MU GRAD PLUS 90 คะแนนขึ้นไป

  ผลการสอบมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

     7. สามารถทำงานในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรภาษาไทย และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ และรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  3. ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่จำเป็น
  4. พัฒนาและดำเนินโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ ด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา
  5. มีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ในด้านสิทธิมนุษยชน หรือ สันติภาพ
  6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เอกสารการสมัครงาน

  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. แนบบทความตีพิมพ์ในระยะ 5 ปี
  4. ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์
  5. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 2 ฉบับ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก 41,000 บาทต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0244108135
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :