รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานบุคคล
  ๒. มีความเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดหาวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ๓. มีความสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ และมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้บนหลัก “4 I-Society” (Interdisciplinary, Innovation, Industrailization, Internationaliration และ Social Responsibity)
  ๔. มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง และสามารถสร้างให้บุคลากรรักและผูกพันองค์กรได้
  ๕. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  ๑) TOEFL – ITP                               คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
  ๒) TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
  ๓) MU GRAD Test                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดำเนินการด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
  ๒. ดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)
  ๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดลักษณะ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนา หรือแก้ไข
  ๔. สร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) วางแผนการปฏิบัติการ
  ๕. เป็นนักสร้างสุของค์กร วางแผนปฏิบัติการ สร้างเทคนิค วิธี ให้บุคลากรเกิดความผูกพันธ์องค์กร
  ๖. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
  ๗. รายงานการประเมินคุณภาพด้านบุคลากร
  ๘. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๒๕,๐๐๐ - ๒๙,๕๐๐   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :