รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มีนาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
   หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงบริหารจัดการการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ  
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและคณะฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมา สอบคัดเลือก                                                                               
  2. การสอบคัดเลือก
      (1) นำเสนอแนวคิดตามขอบเขตที่กำหนด
      (2) สอบสัมภาษณ์                   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนเจรจาต่อรอง
  • เงินประจำตำแหน่งบริหาร

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  waritsara.sai@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :